இந்தியாவில் 204 கோடிக்கும் அதிகமானோர் தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர். NIXI ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனையும் விரைவில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவும், பாதுகாப்பாக இருக்கவும் கேட்டுக்கொள்கிறது #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona
இந்தியாவில் 204 கோடிக்கும் அதிகமானோர் தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர். NIXI ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனையும் விரைவில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவும், பாதுகாப்பாக இருக்கவும் கேட்டுக்கொள்கிறது #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona
இந்தியாவில் 204 கோடிக்கும் அதிகமானோர் தடுப்பூசி போட்டுள்ளனர். NIXI ஒவ்வொரு இந்திய குடிமகனையும் விரைவில் தடுப்பூசி போட்டுக்கொள்ளவும், பாதுகாப்பாக இருக்கவும் கேட்டுக்கொள்கிறது #IndiaFightsCorona #LargestVaccineDrive #BoosterDose #Unite2FightCorona